Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie Księgarnia “Kresy Wschodnie”


Jeśli strona będzie się powoli otwierała wejdź na inną tam też znajdziesz ten przewodnik z małymi skrótami tu kliknij


Scany Przewodnika po woj.Tarnopolskim oraz informacje o Winiatyńcach otrzymałem od Piotra Nortowskiego z Krakowa


Jednocześnie przepraszam za błędy nie zdążyłem z braku czasu wszystkiego zrobić , a komputer czytał jak widać , dużo poprawiłem ale teraz widzę , że nie wszystko może ktoś pomoże?

PRZEWODNIK

PO

WOJEWÓDZTWIE TARNOPOLSKIEM

Z MAPĄ

NAKŁADEM WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA

TURYSTYCZENO-KRAJOZNAWCZEGO

W TARNOPOLU

SŁOWO WSTĘPNE


Jak zległe ziemie Boże

Przenież kraje , przerzuć role

Zjedz świat cały,przepłyń może

Nie ma kraju nad Podole!!

(Wincenty Pol -Pieśńio Ziemi Naszej.

Wojewódzkie Towarzystwo Turystyczno-.-Krajoznawcze w Tarnopolu już w samym początku swego istnienia zdawało sobie sprawę, z tego, iż by obudzić wśród szerokich warstw społecznych gorące umiłowanie ziemi rodzinnej, ożywić ruch turystyczny w tej postaci Państwa, należy wydobyć z zapomnienia wspanialą. przeszłość dziejową, otoczyć pietyzmem jej historyczne pamiątki, uprzytomnić osobliwości i skarby przyrody i ułatwić ogólowi ich zwiedzanie.

Wszak ukochać prawdziwie można tytko to, co się. zna. Z myśli tej zrodzila się. potrzeba opracowanta opisu Województwa Tarnopolskiego pod wzglę­dem turystycznym i krajoznawczym, jednem slowem wydania przewodnika, którego brak dawal się. pow­szechnie odczuwać.

Ziemia ta usiana mogiłami obrońców kresów na­szyć/t, zasługuje wpełni na to. Znajduje się. tu wiele zabytków historycznych, że wspomnieć tylko zamki i w Podhorcach, Olesku, Zbarażu, Trembowli, Brzeżanach, owiane wspomnieniami świetnej przeszłości dziejowej, drogie sercu każdego Polaka. Jaskinie i groty w Bilczu i Krzywczu należą do największych

osobliwości polskich, prześliczny Jar Dniesfru od Niżnłowa po Okopy św. Trójcy (Szwajcarja Nadnie-sfrzańska), Miodobory, pasmo wzgórz wśród sfepu (Szwajcaria Podolska), są. to miejsca niezmiernie ważne dla turystyki polskiej.

Podejmując prace uprzystępnienia ogniowi wia­domości związanych z fą ziemią, a także roli jaką ona odegrała w życiu narodu, oraz pewnych swoistych jej cech. Wydział Wojewódzkiego Towarzystwa Tu-rysfyczno-Krajoznawczego nie wiele ku temu posiadał środków i źródeł. Praca nielicznego grona osób, może do tego fachowo nieprzygotowanych, ale owianych Szczytnem hasłem któremu Towarzystwo śluzy, poko­nała jednak trudności. Dzisiaj po kilkunasto miesie.cz-nych wysiłkach oddajemy owoc jej f. j. .Przewodnik po Województwie Tarnopolskiem* do użytku publicznego.

Niejednolita struktura Województwa Tarnopolskiego i stosunkowo mały obszar był powodem, iż opis jego zestawiono według powiatów. Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że pierwszy fen prak­tyczny ' przewodnik w dobie powojennej — nie jest doskonały i zawierać może pewne braki. Przyjmiemy wiec wdzięcznem sercem wszelkie uwagi i spostrze­żenia Szanownych Czytelników, zapraszając Ich do współpracy nad udoskonaleniem Przewodnika.

W każdym razie nie wątpimy, że Przewodnik odda usługi wszystkim miłośnikom piękna kraju rodzinnego, zachęci ich do zwiedzania terenu Województwa Tar-nopolskiego i uzupełni lukę, w istniejącej obecnie literaturze turystyczno-krajoznawczei ziem Rzeczy-pospolitej, propagując równocześnie wśród obywateli innych Województw nasz, niezbyt może znany lecz niemniej piękny kresowy zakątek, w którym przez długie wieki świeciła triumfy kultura polska.

Umożliwienie wydawnictwa Przewodnika zawdzię­czamy wydatnej pomocy finansowej Ministerstwa Robót Publicznych, tudzież moralnemu poparciu ze strony tegoż Ministerstwa, Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu, miejscowych Oddziałów Towarzystwa, Panów Starostów i osób prywatnych.

Przy opracowaniu wydawnictwa korzystaliśmy częściowo z dzieł: Drą Mieczysława Orłowicza ,Prze­wodnik po Galicji" z roku iQio, Dr. Czołowskiego i B. Janusza .Przeszłość i zabytki Województwa Tarnopolskiego', następnie z materjalów nadesłanych przez miejscowe Oddziały Towarzystwa, PP. Staro­stów, wreszcie z innych opracowań, pomieszczonych w prasie, tudzież z własnych obserwacyj i prac.

Wszystkim tym Urzędom państwowym, instytucjom i członkom 'Towarzystwa, którzy ułatwili nam wy­dawnictwo .Przewodnika" i przyczynili się. do reali­zacji naszych zamierzeń, składamy na fem miejscu najgorętsze podziękowania.

Równocześnie prosimy Szanownych Czytelników, aby w zrozumieniu celów nam przyświecających, uży­czyli wydawnictwu możliwie najdalej idącego poparcia.

WYDZIAŁ WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA

TURYSTYCZENO-KRAJOZNAWCZEGO

W TARNOPOLU 1928

Spis Rzeczy

Słowo wstępne

3

Opis ogólny Województwa Tarnopolskiego

7

Osobliwości godne widzenia

13

Opis szczegółowy Województwa Tarnopolskiego

17

Powiat borszczowski

19

Pow. Brodzki

27

Pow brzeżański

30

Pow buczaczki

39

Pow czortkowski

49

Pow kamionecki

54

Pow kopyczyniecki

56

Pow podhajecki

60

Pow przemyślański

63

Pow radziechowski

67

Pow skałacki

72

Pow tarnopolski

79

Pow trembowiecki

93

Pow zaleszczycki

100

Pow zbaraski

109

Pow zborowski

117

Pow złoczowski

122

Spis miejscowości

136

Zestawienie fotografji

138

Mapa Województwa Tarnopolskiego