Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

Początek

Przedstawiam fragmenty książki Dariusza Kołodziejczyka

EJALET KAMIENIECKI

Wojska garnizonowe

Garnizon Kamieniecki w latach janczarzy i inne jednostko gwardyjskie

str.163

Rok

Janczarów

Tobczyków (artylerzystów)

Dzebedżich (zbrojmistrzów)

1673

2861

nn

nn

1674

3560

302

334

1675

3292

237

351

1676

3724

274

285

1678

2782

283

261

1680

3609

nn

nn

1681

2946

nn

nn

1682

1359

nn

nn

1684

2262

nn

nn

1685

2451

313

463

1686

2475

nn

443

1687

2061

nn

nn

1699

2016

nn

nnstr.164

Wznowienie działań wojennych spowodowało ponowne zwiększenie liczebności wojsk janczarskich w Kamieńcu, jednak nigdy nie osiągnięto już stanu z lat 70.

Średnia płaca janczarska wynosiła od 4 do 5 asprów dziennie, zaś żołnierzy pozostałych dwóch formacji — 6 do 7 asprów. Oczywiście żołd oficerski kilkakrotnie przewyższał żołd zwykłego żołnierza, otrzymującego po zaciągnięciu się jedynie 3 aspry dziennie. Oprócz żołdu janczarzy otrzymywali sukno na mundury, pół okki mięsa (ok. 640 gramów) dziennie i pół kile (12,5 kg) chleba miesięcznie.2*

Według tradycji, 196 pułków janczarskich w imperium dzieliło się na 34 oddziały sekbanów, 61 bóliikówi 101 oddziałów zwanych dżemaat. W 1681 roku w Kamieńcu stacjonowali żołnierze z dziesięciu dżemaat, ośmiu bóliików, pięciu oddziałów sekbanów i 12 małych kompanii czawuszów, występujących w rejestrach obok oddziałów janczarskich.3) W kolejnych rejestrach janczarów stacjonujących w Kamieńcu napotykamy te same numery oddziałów. Do generalnej wymiany wojsk doszło właśnie w latach 1680— 1682, gdy m.in. 6. i 32. dżemaat zostały zastąpione przez 13.,21., 22. i 90. Natomiast przez cały okres istnienia ejaletu kamienieckiego w twierdzy stacjonowali żołnierze z 46., 49. i 69-tej dżemaat. Liczebność tych trzech oddziałów w kolejnych latach przedstawiała się następująco:Rok

46.

dżemaat 49.

69.

1673

190

263

211

1677

102

155

102

1680

102

149

65

1681

69

116

53

1682

60

94

46

1684

163

229

150

1686

93

118

86

1699

49

160

412) t.H. Uzunęarsili, Osmanh devleti leskilatwcian kapukulu ocaklan, l, s. 325, i I. Petrosjan, “Janyczarskie garnizony...", w: Osmanskaja imperija..., s. 67; por.: rachunek za żywność wystaną do Kamieńca w 1685 r. Każdy janczar otrzymać miał 6 kile pszenicy oraz pewną ilość pieniędzy na sukno i mięso. Przy ówczesnych cenach suma ta nie wystarczyłaby jednak na zakup mięsa wg stawek podanych powyżej (Archiwum Topkapy, E 8412).

3) BA, MM 16 742 - 6“ 13., 21., 22., 25., 32., 46., 49., 69. i 80. dżemaat, 9., 11., 21., 23., 28., 30., 46. i 52. boluk oraz l., 5., 6., 27. i 29. pułk sekbanów.


Jak wiemy chociażby ze źródeł polskich, śmierć zbierała obfite żniwo wśród janczarów kamienieckich, ale tak duże wahania w liczebności żołnierzy wynikały także z tego, iż władze dokonywały rotacji w ramach tych samych jednostek. Informacje o przesunięciach żołnierzy do innych placówek spotykamy w samych rejestrach.

Dowódca 49. dżemaat — chasseki aga, był jednocześnie naczelnym

l dowódcą wszystkich janczarów kamienieckich.

Poza janczarami przyporządkowanymi do poszczególnych pułków istniała jeszcze kategoria “jamaków", składająca się z rozproszonych żołnierzy innych regimentów janczarskich oraz świeżo rekrutowanych ochotników. W Kamieńcu liczba “jamaków", dowodzonych bezpośrednio przez agę, sięgała tysiąca żołnierzy.

b) wojska lokalne (jerli)

Liczebność wojsk lokalnych stacjonujących w Kamieńcu i podporząd­kowanych bezpośrednio bejlerbejowi przedstawiała się następująco:

Rok

Jerlich

1672

3429

1673 1 -połowa

3116

16732 połowa

2679

1674

2033

1675

2172

1677

2373

1678

2055

1681

1976

1682 1 połowa

2101

1672 2-połowa

2497

1685

2487

1687

2365

1689

2047

1690

2044

Przed 1696

1911

1696

1654

1697

1410

1699

1609
Źródła: a - b) BA, D. BKL 32193; c) KK 4734; d) D. BKL 32193; e) D. B§M 304. por. D. B§M 343 i KK 4734; g) MM 3113; h-j) D. BKL 32193; k) Topkap) Sasł l-m) BA, MM 5337; n-o) D. BKL 32260; p) D. BKL 32263; r) MM 6006,,'str 170


1680 r

początek 1682 r.

II pół. 1682

Międzybóż

88

54 (40 azabów i 14 topczych)

54

Bar

104

54 jw.

104

Jazłowiec

81

54 jw.

54

Czortków50


Na liście żołdu z początku roku 1682 znajdujemy rozkaz wielkiego wezyra z marca 1682 r. nakazujący, by po sporządzeniu nowego defteru idżmal nadać żołnierzom garnizonów timary.

Z późniejszego o kilka miesięcy defteru ruznamcze dowiadujemy się, iż przynajmniej część żołnierzy garnizonów w tych 4 zamkach uzyskała zbiorowe timary gedik. Udział zwykłego żołnierza wynosił 1800 asprów rocznie, co odpowiadało żołdowi w wysokości 5 asprów dziennie. Rozwiązanie takie zwalniało władze centralne od potrzeby szukania gotówki na wypłatę żołdu, często jednak niekorzystnie odbijało się na położeniu ludności chłopskiej, eksploatowanej nad miarę przez żołnierzy okolicznych garnizonów.

W defterze ruznamcze spotykamy 4 zbiorowe timary gedik dla 46 żołnierzy z Międzyboża, 46 z Baru, 34 z Jazłowca i 15 z Czortkowa. Żołnierze ci określani byli ogólną nazwą mustahfizów (strażników, obrońców).15'

Nie jest pewna liczebność załogi Jazłowca, która skapitulowała przed wojskami polskimi w 1684 roku. Według relacji dwóch języków tureckich wziętych do niewoli przez polski podjazd w grudniu 1683 r., “stan normalny" załogi jazłowieckiej wynosił 120 ludzi, zaś w końcu tego roku Mustafa aga przyprowadził z Kamieńca dodatkowe posiłki w sile 200 ludzi.16' W ten sposób powinno się w Jazłowcu znajdować około 320 obrońców. Tymczasem francuski dworzanin Dalairac pisząc o wzięciu Jazłowca wspomniał o jedynie 120 żołnierzach garnizonu.17' Wywołało to oburzenie innego Francuza, inżyniera Duponta, który będąc świadkiem kapitulacji Jazłowca doliczył się 530—540 obrońców.18' Dalairac rzeczywiście nie brał udziału w tych wydarzeniach, stąd jego relacja nie zasługuje

15) Defter ruznamcze..., ff. 30, 17, 2, l.

161 Konfessata dwóch Turków wziętych żywcem, w: Bibl. Czart., Teka Naruszewicza 180,s. 8.

l7) F. Dalairac, Les Anecdotes de Pologne..., 1.1, s. 343. 181 F. Dupont, Pamiętniki..., s. 174.


chyba na zaufanie. Czy jednak z kolei Dupont, który odegrał dużą rolę przy bombardowaniu Jazłowca i rozmowach kapitulacyjnych, nie chciał powiększyć swych zasług wyolbrzymiając liczbę obrońców?

W 1686 r. załogi dwóch ostatnich tureckich punktów oporu na Podolu - Międzyboża i Baru, ewakuowały się do Kamieńca. Na późniejszych listach żołdowych żołnierze ci wciąż figurują jako osobne formacje. Tak np. na liście z 1690 r. figuruje 99 żołnierzy międzyboskich (36 azabów, 14 topczych, 49 farisów) oraz 95 żołnierzy barskich (odpowiednio 31, 14 i 51). W następnych latach liczba tych żołnierzy topniała, nazwy formacji utrzymano jednak do końca panowania tureckiego na Podolu. Jeszcze w 1697 r. znajdujemy 74 żołnierzy “barskich" i 69 “międzyboskich".19'

W dokonanym przeglądzie nie wymieniliśmy jeszcze wszystkich formacji tureckich na Podolu. Tak np. w Kamieńcu stacjonowały co najmniej

4 chorągwie beszlich - jeźdźców zaciężnych, których nazwa wzięła się od początkowej wysokości żołdu, 5 (besz) asprów dziennie. Oficerowie beszlich otrzymali timary, zaś ich podkomendni posiadali prawdopodobnie timar gedik w okręgu mohylowskim.20' Źródło z 1685 roku wspomina też przebywających w Kamieńcu sipahiów serdengecztich, w liczbie 1000 jeźdźców.2" Członkowie tych “samobójczych szwadronów", służąc bez żołdu jedynie za strawę i furaż, używani byli do najbardziej ryzykownych przedsięwzięć. W nagrodę oczekiwać mogli nadania po pewnym czasie timarów, a w najgorszym razie - zostania męczennikiem za wiarę. Do tego dochodziło około 500 timariotów, którym poświęcimy następny rozdział. W sumie liczebność wojsk tureckich w Kamieńcu wahała się między 5 i 7 tysiącami, z czego ponad 2/3 stanowiła piechota i artyleria. Garnizony pozostałych zamków nie przekraczały na ogół 100 żołnierzy. Jeśli uwzględnimy, że przynajmniej drobna część oficerów i żołnierzy sprowadziła do »twierdzy rodziny lub założyła je na miejscu, musimy przyznać, że element j muzułmański musiał zdecydowanie dominować w podolskiej twierdzy. s Liczba chrześcijan w 1680 r. wynosiła ok. 3 tyś., lecz później prawdopodobnie część, zwłaszcza biedoty ruskiej, uległa islamizacji. Część chrześcijan mogła wydostać się z Kamieńca po wznowieniu działań wojennych. I tak jednak liczba mieszkańców sięgająca wraz z garnizonem

19) BA, D. BKL 32227 i D. BKL 32263. ,

20) Defter ruznamcze, ff. 99b-99a - wymienieni agowie l., 2. i 4. chorągwi beszlich;

; defter mufassal, s. 171 - część chłopów określona jako “reaja beszlich". ,

21) Archiwum Topkapy: E 8412; por. Silahdar tarihi, t. I, s. 717 - wiadomość o wysianiu w 1678 r. pewnej ilości jeźdźców serdengecztich do Kamieńca i Baru.

Początek

Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne